Ijazah Periwayatan Sanad Kitab Turath Hadith: Analisis Al-Mawahib Al-Ilahiyyah Fi Al-Asanid Al-'Aliyyah Karya Muhammad Salih Bin Uthman Jalal al-Din Al-Malayuwi Al-Makki (1928-2012m) Al-Ijazah of Sanad Narration of The Hadith Literature: An Analysis of Muhammad Salih Bin Uthman Jalalal-Din Al-Malayuwi Al-Makki (1928-2012m)’s Al-Mawahib Al-Ilahiyyah Fi Al-Asanid Al-'Aliyyah

Main Article Content

Farhah Zaidar Mohamed Ramli

Abstract

Al-Ijazah merupakan satu mekanisme yang mewariskan kelangsungan kegiatan periwayatan salasilah sanad kitab turath hadis agar berkekalan antara generasi demi generasi sehingga kurun semasa. Pengekalan salasilah sanad adalah satu tradisi pengajian hadis yang masih dilestarikan oleh ilmuwan Islam pada setiap kurun termasuk Muhammad Salih bin Uthman Jalal al-Din al-Malayuwi al-Makki. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis rantaian salasilah sanad kitab turath hadis yang diijazahkan oleh tokoh kepada ilmuwan Malaysia menerusi karya al-thabat beliau berjudul Kitab al-Mawahib al-Ilahiyyah fi al-Asanid al-'Aliyyah. Data-data kajian dikumpulkan secara analisa kandungan serta dianalisis secara deskriptif. Dapatan menunjukkan tokoh dikenalpasti memiliki ijazah daripada 47 orang guru yang melayakkan beliau dilabelkan sebagai Musnid Malaysia.  Tokoh memiliki ijazah periwayatan sanad terhadap al-Muwatta’, al-kutub al-sittah, al-Awa’il al-Sunbuliyyah dan hadis al-rahmah al-musalsal al-awwaliyyah. Guru riwayat utama tokoh adalah Syeikh Hassan Masysyat. Terdapat empat refleksi intelektual terhadap aplikasi ijazah tokoh iaitu penjagaan salasilah sanad, penjagaan rijal, teladan tradisi ulama dan kepentingan memperolehi sanad.

Article Details

How to Cite
Mohamed Ramli, F. Z. (2019). Ijazah Periwayatan Sanad Kitab Turath Hadith: Analisis Al-Mawahib Al-Ilahiyyah Fi Al-Asanid Al-’Aliyyah Karya Muhammad Salih Bin Uthman Jalal al-Din Al-Malayuwi Al-Makki (1928-2012m): Al-Ijazah of Sanad Narration of The Hadith Literature: An Analysis of Muhammad Salih Bin Uthman Jalalal-Din Al-Malayuwi Al-Makki (1928-2012m)’s Al-Mawahib Al-Ilahiyyah Fi Al-Asanid Al-’Aliyyah. Maʿālim Al-Qurʾān Wa Al-Sunnah, 15(1), 29-48. Retrieved from http://jmqs.usim.edu.my/index.php/jmqs/article/view/147
Section
Articles

References

al-Asl, Muhammad bin Jabir al-Wadi Ashi (1982). Barnamij al-Wadi Ashi. n.p.

al-Azhari, Usamat al-Sayyid Mahmud (2008). Mucjam al-Shuyukh. Negeri Sembilan: Sofa Production.

al-cAmrani, cAbd Allah (1983). Thabat Abi Jacfar Ahmad bin cAli al-Balawi al-Wadi Ashi. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiyy.

al-cIraqi, Abu al-Fadl cAbd al-Rahim bin al-Husayn (1993). Fath al-Mughith Sharh al-fiyyah al-Hadith. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

al-Ghawri, Sayyid cAbd al-Majid (2007). Mucjam al-Mustalahat al-Hadithiyyah. Dimashq: Dar Ibn Kathir.

al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim (1991). Dirasat Usuliyyat al-Sunnah al-Nabawiyyah. Mansurah: Dar al-Wafa’.

al-Kattani, cAbd al-Hayy bin cAbd al-Kabir (1982). Fihris al-Faharis wa al-Athbat wa mucjam al-macajim wa al-mashyakhat wa al-musalsalat. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiyy.

al-Khatib, Muhammad cAjajj (1989). Usul al-Hadith cUlumuh wa Mustalahuh. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Marcashli, Yusuf cAbd al-Rahman (2002). Mucjam al-Macajim wa al-Mashyakhat wa al-Faharis wa al-Baramij wa al-Athbat. Riyad: Maktabat al-Rushd.

al-Nadwi, Muhammad Akram (2001). Bughyat al-Mutabic li Asanid al-cAllamah al-Sharif Muhammad al-Rabic. Damshiq: Dar al-Qalam.

al-Sakhawi, Muhammad bin cAbd al-Rahman (2005). Fath al-Mughith bi Syarh al-fiyyah al-Hadith. Riyad: Maktabah Dar al-Minhaj.

al-Tarmasi, Muhammad Mahfuz bin cAbd Allah (1987). Kifayat al-Mustafid lima cala min al-Asanid. Beirut: Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah.

al-Tirmidhi, Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah. Sunan al-Tirmidhi. (n.d). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Asmadi Sakat & M Fauzi Mohd. Amin (2006). Kepentingan Sanad dalam Pengajian Hadith di Era Globalisasi. Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah, 2 (2). Muat turun dari http://jmqs.usim.edu.my/index.php/jmqs/article/view/19

cAbd al-Fattah Abu Ghuddah (1992). Al-Isnad min al-Din. Beirut: Dar al-Qalam.

Farhah Zaidar Mohamed Ramli & Phayilah (2016). Penyusunan al-thabat dalam peradaban ilmu hadis: análisis al-Nafahat al-Rahmaniyyah fi al-Awa'il al-Salmaniyyah karya Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam al-Banjari. IRSYAD 2016 E-Proceeding (pp. 1-18) Bangi: Fakulti Pengajian Peradaban Islam, KUIS. Muat turun dari http://conference.kuis.edu.my/irsyad/eproceeding/2016/1001-irsyad-2016.pdf

Farhah Zaidar Mohamed Ramli & Phayilah (2017). Pengkaryaan al-thabat dalam ilmu hadis: analisis al-Awa'il wa al-Awakhir wa al-Asanid karya Syeikh Nuruddin Marbu al-Banjari. Dinamika Kajian Turath Antologi Kehujahan Hadis (pp. 97-116) Bangi: Penerbit KUIS.

Farhah Zaidar Mohamed Ramli & Siti Zaharah (2018). Salasilah sanad al-kutub al-sittah tokoh al-musnid melayu nusantara Syeikh Mahfuz al-Tarmasi (1868-1920M). IRSYAD 2018 E-Proceeding (pp. 25-40) Bangi: Fakulti Pengajian Peradaban Islam, KUIS. Muat turun dari http://conference.kuis.edu.my/irsyad

Farhah Zaidar Mohamed Ramli (2014). Faktor-faktor Dorongan Aplikasi Talaqqi bersanad (TB) dan keperluannya dalam Pengajian Hadis di Malaysia. ]Tesis Doktor Falsafah[. Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Farhah Zaidar Mohamed Ramli, M Hasbie & Siti Mursyidah (2017). Salasilah sanad kitab turath hadis tokoh ulama Kelantan Tuan Guru Haji Abdullah Lubok Tapah (1933-2008). Journal Hadis 7(14), 1-23. Muat turun dari http://hadis.kuis.edu.my/index.php/inhad/

Ibn al-cImadiyyah, Mansur bin Salim al-Hamdaniyy al-Iskandaraniyy al-Shaficiyy (2008). Juz’ fi al-Ijazah. Beirut: Dar al-Basha’ir al-Islamiyyah.

Ibn al-Salah, Abu cAmr cUthman bin cAbd al-Rahman al-Shaharzuri (1986). cUlum al-Hadith. Damshiq: Dar al-Fikr.

Ibn Hajar al-cAsqalani, Ahmad bin cAli (1999). Nuzhat al-Nazar fi Tawdikh Nukhbat al-Fikar fi Mustalah Ahl al-Athar. Jordan: Dar cAmmar.

M Khafidz, Farhah Zaidar, Rosni Wazir. (2016). Keprihatinan Ulama Nusantara Dalam Mendokumentasikan Sanad Ilmu-ilmu Pengajian Islam. Tokoh-tokoh Ulama Melayu Nusantara (pp. 425-455) Bangi: Pusat Pengajian Teras, KUIS.

M Salih, Uthman Jalal al-Din al-Malayuwi al-Makki (n.d.). Kitab al-Mawahib al-Ilahiyyah fi al-Asanid al-'Aliyyah. n.p.

Mawsucah cUlum al-Hadith (2007). Kaherah: Wizarat al-Awqaf al-Majlis al-‘Acla li al-Shu’uni al-Islamiyyah.

N Alias, Khairul Anuar Mohamad, Zulhilmi Mohamed Nor, Nor Hazirah Mat Saad (2018). Sanad Qiraat dan Hadis: Analisis Terhadap Proses Pengijazahan. Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah, 14(1), 99-109. Muat turun dari http://jmqs.usim.edu.my/index.php/jmqs/article/view/122/108

Nur al-Din cItr (1992). Manhaj al-Naqd fi cUlum al-Hadith. Beirut: Dar al-Fikr.