Mekanisme Kawalan Kesejahteraan Psikologi Berasaskan Metode al-Tafakkur Dalam Al-Quran

Psychological Well-Being Control Mechanisms Based on the Method of al-Tafakkur in the Qur'an

Authors

  • Rahim Kamarul Zaman Universiti Malaya
  • Khairulnazrin Nasir Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra
  • Muhammad Adam Abd. Azid Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Abdul Azib Hussain Universiti Malaysia Kelantan

DOI:

https://doi.org/10.33102/jmqs.v17i2.327

Keywords:

Mechanism, Control, Psychological Well-being, al-Tafakkur Method, al-Quran

Abstract

The issue of the psychological well-being of society is a discourse that is increasingly given universal attention in the aftermath of the covid-19 pandemic. In the fourth quarter of 2020, a study by the Malaysian Public Service Department reported that the interpretation of the Malaysian psychological well-being index was at a moderate level with an overall score of 7.2. Among the key elements that are a measure of psychological well-being are emotional quality, self-actualization, life satisfaction, psychological functionality and the ability to interact with the environment. In this regard, initiatives to control the sustainability of psychological well-being are being actively pursued by various parties. Thus, the purpose of this study is to present a proposal for the control of psychological well-being control based on the method of al-tafakkur in the Quran. The study in the form of theory application is worked on the basis of qualitative methods through content analysis approach. The results of the study found that the discourse of the method of al-tafakkur in the Qur'an is holistic. The combination of the understanding is able to control and stabilize the mind or emotions. In conclusion, the Quran-based method of al-tafakkur should be dignified as part of the complementary mechanism of psychological well-being control.

References

ʿAbd al-ʿAzīz bin Aḥmad bin Nāṣir. (1939). Minḥah al-Qarīb al-Mujīb FI al-Rad ʿAlā ʿIbād al-Ṣalīb. Mesir: Sharikah Fan al-Ṭibāʿah.

Al-ʿAlawī, Muḥammad al-Amīn bin Abdullah al-Aramī (2009). al-Kawkab al-Wahhāj wa al-Rawḍ al-Bahhāj Fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj, ed. Ḥāshim Muḥammad ʿAlī Mahdī et al. Makkah: Dār al-Minhāj.

Al-ʿAsqalānī, Aḥmad bin ʿAlī bin Ḥajar (1960). Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Fu’ād ʿAbd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Ma’rifah.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad (n.d). Faḍā’iḥ al-Bāṭiniyyah, ed. ʿAbd al-Raḥmān Badawī. Kuwait: Muassasah Dār al-Kutub al-Thaqāfiyyah.

Al-ʿImrānī, Abū al-Ḥusayn Yaḥyā bin Abī al-Khāyr. (1999). al-Intiṣār fī al-Radd ʿalā al-Mu’tazilah wa al-Qadariyyah al-Ashrār, ed.Saʿūd bin ʿAbd al-ʿAzīz al-Khalaf. Riyadh: Aḍwā’ al-Salaf.

Al-Munāwī, Zayn al-Dīn Muḥammad ʿAbd al-Raūf bin Tāj al-ʿĀrifīn (1937) Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf (1972). al-Minhāj Sharh Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-ʿArabi.

Al-Qāsimī, Ibn al-Wazir Muḥammad bin Ibrāhīm bin ʿAlī. (1994). al-ʿAwāṣim wa al-Qawāṣim Fī al-Dhabb ʿAn Sunnah Abī al-Qāsim. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.

Al-Qasṭalāni, Shihāb al-Dīn. (1904). Irshād al-sārī li sharḥi ṣaḥīḥ al-bukhārī. Mesir: al-Maṭbaʿah al-Kubrā al-Amīriyyah.

Al-Qurṭubī, Shams al-Dīn Abū ʿAbdullah Muḥammad bin Aḥmad (1964). al-Jāmi’ Li Aḥkām al-Qurān, ed. Aḥmad al-Bardūnī & Ibrāhīm Aṭfish. Kaherah: Dār al-Kutub al-Maṣriyyah.

Al-Sʿadi, ʿAbd al-Raḥmān. (2000). Taysīr al-Karīm al-Rahmān Fi Tafsīr Kalām al-Mannān. ed. Abdul Rahman bin Muʿalla. Beirut: Mu’assah al-Risālah.

Al-Shawkānī, Muḥammad bin ʿAlī. (1994). Fatḥ al-Qadīr. Damsyiq: Dār Ibn Kathīr.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Rahmān bin Abī Bakr. (2004) Mu’jam Maqālīd al-ʿUlūm Fī al-Ḥudūd wa al-Rusūm, ed. Muḥammad Ibrāhīm ʿUbādah. Kaherah: Maktabah al-Adāb.

Al-Ṭayyār, Musāʿid bin Sulaymān bin Nāṣir. (2006). Mafhūm al-Tafsīr wa al-Ta’wīl wa al-Isṭinbāṭ wa al-Tadabbur wa al-Mufassir. Saudi: Dār Ibn al-Jawzī.

Al-Zubaydī, Abū al-Fayḍ Muḥammad bin Muḥammad bin ʿAbd al-Razzāq al-Ḥusaynī. (1984). Tāj al-ʿArūs Min Jawāhir al-Qāmūs. Kaherah: Dār al-Hidāyah.

Ibn Baṭṭāl, Abū al-Ḥasan ʿAlī bin Khalaf bin ʿAbd al-Malik. (2003). Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Abū Tamīm Yāsir bin Ibrāhīm. Riyadh: Maktabah al-Rushd.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismāʿīl bin ʿUmar. (1999). Tafsīr al-Qur’ān al-ʿAẓīm. ed. Muḥammad Ḥusayn Shams al-Dīn. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Ibn Taymiyyah al-Ḥarrānī, Taqi al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad bin ʿAbd al-Ḥalīm. (1996). al-Īmān, ed. Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī. Amman: al-Maktab al-Islāmī.

Muḥammad bin ʿAlī bin Ādam bin Mūsā, (2006). Mashāriq al-Anwār al-Wahhājah wa maṭāli’ al-Asrār al-Bahhājah Fi Sharḥ Sunan al-Imām Ibn Mājah. Riyadh: Dār al-Mughnī.

Mūsā Shahīn Lāshīn (2002). Fatḥ al-Munʿim Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim. T.tp: Dār al-Shurūq.

Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysabūrī (n.d). Ṣaḥīḥ Muslim, ed. Muḥammad Fu’ād ʿAbd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-ʿArabī.

Auty, K. M., Cope, A., & Liebling, A. (2017). A systematic review and meta-analysis of yoga and mindfulness meditation in prison: Effects on psychological well-being and behavioural functioning. International journal of offender therapy and comparative criminology, 61(6), 689-710.

Beavers, W. R., & Hampson, R. B. (1990). Successful families: Assessment and intervention. New York: WW Norton & Co.

Crescentini, C., Capurso, V., Furlan, S., & Fabbro, F. (2016). Mindfulness-oriented meditation for primary school children: Effects on attention and psychological well-being. Frontiers in psychology, 7, 805.

Diener, E., et al. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social indicators research, 97(2), 143-156.

Forgeard, M. J., et al. (2011). Doing the right thing: Measuring wellbeing for public policy. International journal of wellbeing, 1(1).

Galderisi, S., et al. (2015). Toward a new definition of mental health. World Psychiatry, 14(2), 231.

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., ... & Haythornthwaite, J. A. (2014). Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic review and meta-analysis. JAMA internal medicine, 174(3), 357-368.

Hartley, P. (2002). Interpersonal communication. Routledge.

Huppert, F. A. (2009). Psychological well‐being: Evidence regarding its causes and consequences. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 1(2), 137-164.

Jabatan Perkhidmatan Awam. (2020). Indeks Kesejahteraan Psikologi Malaysia. Diakses pada 1 Mac 2021, Retrieved from https://ikpm.jpa.gov.my/.

Jayawickreme, E., Forgeard, M. J., & Seligman, M. E. (2012). The engine of well-being. Review of General Psychology, 16(4), 327-342.

Josefsson, T., Larsman, P., Broberg, A. G., & Lundh, L. G. (2011). Self-reported mindfulness mediates the relation between meditation experience and psychological well-being. Mindfulness, 2(1), 49-58.

Kementerian Kesihatan Malaysia (2012). Dasar Kesihatan Mental Negara.

Keyes, C. L. M., & Waterman, M. B. (2003). Dimensions of well-being and mental health in adulthood. In M. H. Bornstein, L. Davidson, C. L. M. Keyes, & K. A. Moore (Eds.), Crosscurrents in contemporary psychology. Well-being: Positive development across the life course, 477–497. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Kim, Y. H. (2003). Correlation of mental health problems with psychological constructs in adolescence: Final results from a 2-year study. International journal of nursing studies, 40(2), 115-124.

Kobau, R., et. al. (2011). Mental health promotion in public health: Perspectives and strategies from positive psychology. American journal of public health, 101(8), 1-9.

Muhammad Yusoff, M. F., & Ab Razak, N. I. (2020). Medieval Theoretical Principles of Medicine in Ibn Sīnā’s al-Qānūn fī al-Ṭibb and al-Dhahabī’s al-Ṭibb al-Nabawī. Afkar-Jurnal Akidah &Amp; Pemikiran Islam, 22(2), 119–154. https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.4

Ortner, C. N., Kilner, S. J., & Zelazo, P. D. (2007). Mindfulness meditation and reduced emotional interference on a cognitive task. Motivation and emotion, 31(4), 271-283.

World Health Organization. (2001). The World Health Report 2001: Mental health: new understanding, new hope.

World Health Organization. (2018). Mental health: strengthening our response. Fact sheet. World Health Organization.

Published

2021-12-20

How to Cite

Rahim Kamarul Zaman, Khairulnazrin Nasir, Muhammad Adam Abd. Azid, & Abdul Azib Hussain. (2021). Mekanisme Kawalan Kesejahteraan Psikologi Berasaskan Metode al-Tafakkur Dalam Al-Quran: Psychological Well-Being Control Mechanisms Based on the Method of al-Tafakkur in the Qur’an. Maʿālim Al-Qurʾān Wa Al-Sunnah, 17(2), 26-38. https://doi.org/10.33102/jmqs.v17i2.327